Startujemy pod nową nazwą! Poznajcie LoveUs!

Regulamin programy lojalnościowego Love Us Club

§ 1 Definicje

Klient – Podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu https://loveus.pl, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1360 z późn. zm. ).
Konto indywidualne – indywidualny panel administracyjny przypisany do Klienta dostępny po rejestracji danych w Sklepie internetowym https://loveus.pl oznaczony loginem i hasłem podanym przez Klienta podczas rejestracji.

Regulamin Love Us Club - oznacza niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://loveus.pl.

Sprzedawca – Karolina Sypytkowska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Love Us Karolina Sypytkowska z siedzibą w miejscowości Pruszcz Gdański, adres: ul. Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 6040052578, REGON: 36000414

Dane kontaktowe – dane kontaktowe, dzięki którym Klient może skontaktować się, ze Sklepem internetowym: adres e-mail: sklep@loveus.pl, numer telefonu: +48 512 087 977
Program lub Program lojalnościowy – należy przez to rozumieć program lojalnościowy Love Us Club.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego zwanego dalej Programem.

 2. Dostęp do niniejszego Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin Gawroszka Club” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.

 3. Program został uruchomiony w dniu 01.06.2024

 4. Program lojalnościowy Love Us Club jest prowadzony bezterminowo. 

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego oraz do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie trwania Programu, jednakże wprowadzone zmiany nie będą ograniczać Klienta w zakresie Premii

 6. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu, zakończeniu lub zmianach w zasadach funkcjonowania Programu lojalnościowego Love Us Club Sprzedawca powiadomi Klienta z wyprzedzeniem za pośrednictwem korespondencji e-mail. 

 7. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Karolina Sypytkowska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Love Us Karolina Sypytkowska z siedzibą w miejscowości Pruszcz Gdański, adres: ul. Chopina 36, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, NIP: 6040052578, REGON: 360004140

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym

 1.  W celu uczestniczenia w Programie Klient musi posiadać Konto indywidualne w Sklepie internetowym https://loveus.pl.

 2. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego zostały określone w regulaminie Sklepu, dostępnym na stronie sklepu pod adresem: https://loveus.pl/regulamin.

 3. Korzystanie z Programu lojalnościowego jest dobrowolne. 

 4. Uczestnikami Programu Love Us Club mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

 5. Podanie danych osobowych w celu rejestracji Konta indywidualnego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rejestrację Konta i korzystanie z Programu Lojalnościowego.

 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 Sposób korzystania z Programu

 1. Klient posiadający Konto indywidualne za każde dokonane zakupy otrzymuje 5% wartości ceny zamówienia do wykorzystania na kolejne zakupy w Sklepie https://loveus.pl.

 2. Środki aktywowane są po 40 dniach od dnia dokonania zakupu i jego opłacenia i widoczne są w Panelu Klienta Indywidualnego

 3. Środki zbierane przez Klienta sumują się i ważne są przez okres 6 miesięcy od dnia ich aktywacji

 4. Produkty, za które naliczane są środki z do programu lojalnościowego oznaczone są na stronie internetowej. Przy każdym produkcie została podana kwota, jaką klient otrzyma po dokonanym zakupie.

 5. Przy zakupie produktów z zakładki „WYPRZEDAŻ” Punkty nie są naliczane, jednakże zgromadzone dotychczas punkty mogą być wykorzystane do zakupów z zakładki „WYPRZEDAŻ”

 6. Punkty mogą być wykorzystane na zakup produktów z zakładki Wyprzedaż

 7. W sekcji „Program lojalnościowy: w ramach Konta indywidualnego, Klient ma możliwość sprawdzenia informacji dotyczących aktualnego salda swoich punktów zgromadzonych w Programie. Klient ma dostęp do sumy wszystkich punktów, włącznie z punktami nieaktywnymi, oraz do sumy punktów aktualnie dostępnych

 8. Klient może wykorzystać zgromadzone w ramach Programu Lojalnościowego punkty podczas opłacania należności za zamówienie poprzez przycisk „Zapłać złotówkami Love Us”. W takim przypadku łączna cena zamówienia Klienta zostanie obniżona o wartość zgromadzonych punktów.

 9. W sytuacji zwrotu towarów zakupionych przy użyciu zgromadzonych punktów,
  punkty zostaną przywrócone na Konto indywidualne Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru. W przypadku zaistniałej takiej sytuacji termin ważności przywróconych punktów nie ulega przedłużeniu i wynosi 6 miesięcy od daty ich pierwotnej aktywacji, zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje/zgłoszenia związane z działaniem Programu lojalnościowego należy zgłaszać na piśmie listem poleconym lub innym odpowiednim sposobem przesyłki, na adres:

Love Us Karolina Sypytkowska

ul. Chopina 36, 83-000

Pruszcz Gdański,

Możesz również skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@loveus.pl. Zalecamy aby reklamacja/zgłoszenie zawierało dokładny opis problemu ora niezbędne dane kontaktowe.

 1. Zalecamy, aby zgłoszenie reklamacji zawierało przede wszystkim:

Imię i nazwisko,

Adres do korespondencji,

Adres e-mail,

w zależności czy klient chce otrzymywać informacje drogą pocztowa lub pocztą elektroniczną

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej złożenia..

 2. Zasady dotyczące reklamacji oraz odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zakupionych z wykorzystaniem Programu Lojalnościowego zostały dokładnie określone w regulaminie Sklepu, który znajdziesz na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://loveus.pl/regulamin.

 

§ 6 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania ochronę danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://loveus.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.06.2024

 2. Uprawnienia wynikające z Programu lojalnościowego nie mogą być zamieniane na pieniądze ani inne świadczenia. Nie można również przenosić tych uprawnień na osoby trzecie.

 3. Program lojalnościowy łączy się z innymi promocjami związanymi z przeceną sprzedawanych produktów

 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.